آزمايشگاههای مستقر در محل
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات خاکی از قبيل کنترل تراکم، دانه­بندی، حدود اتربرگ، هم ارز ماسه و ... بنا به نياز کارفرما
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات بتنی از قبيل نمونه­برداری مکعبی و استوانه­ای، نمونه­برداری از ملات، تعيين اسلامپ، دمای بتن، وزن مخصوص بتن، دانه­بندی مصالح و ... بنا به نياز کارفرما
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات آسفالتی از قبيل وزن مخصوص، درصد فضای خالی، درصد قير، دانه­بندی مصالح آسفالت، کنترل قيرپاشی و ... بنا به نياز کارفرما