انجام مطالعات ژئوتکنيک، زمين¬شناسی و زمين¬لرزه¬ای
  • مطالعات صحرايی شامل حفاری گمانه­های شناسايی ماشينی و دستی و انجام آزمونهای صحرايی از قبيل SPT، بارگذاری صفحه، برش مستقيم در محل، اندازه­گيری نفوذپذيری، پايش آبهای زيرزمينی و آزمايشهای ژئوفيزيکی
  • مطالعات آزمايشگاهی شامل کليه آزمونهای فيزيکی، مکانيکی و شيميايی متعارف، آزمونهای سه­محوری، آزمون برش مستقيم بزرگ نمونه 30*30 و ...
  • بررسی­های ميدانی و تهيه مقاطع و نقشه­های زمين­شناسی، بررسی منابع قرضه، شناسايی و بررسی درزه و گسل
  • بررسي پتانسيل وقوع پديده روانگرايي در خاک محل، تعيين طيف طرح ويژه ساختگاه، محاسبه شتاب حداکثر افقي گستره مورد بررسي و تحليل خطرپذيري
  • تهيه دفترچه مطالعات شامل تحليل و بررسی نتايج آزمونها و مشاهدات و تحقيقات صحرايی و ارايه پيشنهادات و پارامترهای طراحی و محاسباتی و موارد مورد درخواست کارفرما