خدمات و آزمونهای ويژه ميدانی و آزمايشگاهی


       

               
  • انجام آزمونهای صحرايی SPT، آزمونهای پمپاژ، بارگذاری صفحه PLT، برش برجای 60*60، نفوذپذيری، وزن مخصوص خاک در محل و ...
  • انجام آزمونهای کشش قبل از اجرای نيل و انکر (مرحله مطالعاتی) به کمک جک هيدروليکی برقی و ثبات کامپيوتری
  • انجام آزمونهای ژئوفيزيکی
  • انجام آزمونهای آزمايشگاهی مکانيک خاک از قبيل دانه­بندي، حدود اتربرگ، تحکيم، تعيين وزن مخصوص، تعيين مقاومت فشاري تک محوري، آزمايش برش مستقيم (کوچک و بزرگ نمونه 30*30)، آزمايش سه محوري، CBR، نفوذپذيری، آزمون­هاي شيميايي سولفات، کلرايد، PH و ...
  • آزمايشات بتن و آسفالت