کشش و رفتارسنجی نيل و انکر
  • انجام مطالعات آزمايشگاهی، ژئوتکنيک و زمين­شناسی ويژه توجيه، محاسبات و اجرای سيستم تسليح خاک
  • اجرای نيل و انکرهای پيش آگاهی در مرحله مطالعاتی
  • انجام آزمونهای Proof Test
  • انجام آزمونهای Performance Test
  • انجام آزمونهای Creep Test و Extended Creep Test
  • انجام پايشهای Lock-off و Lift-off در طول زمان