سیستم مدیریت کیفیت
بازدید: 34567

 

معرفی سيستم مديريت کيفيت در شركت مهندسين مشاور تل تاو

بر اساس استاندارد: ISO 9001:2008

امروزه در عصر ارتباطات که همه روزه شاهد تحولی جديد در عرصه علوم و فنون می­باشيم، وجود استانداردها يکی از عوامل و ابزار مهم جهت رسيدن به توسعه پايدار می­باشند و تنها سازمانهايی پيشرفت خواهند نمود که همگام با استانداردهای جهانی، کيفيت خدمات خود را به طور مستمر بهبود بخشند.

با توجه به اين موضوع، مديريت مهندسين مشاور تل تاو در راستای ارتقاء سطح خدمات مهندسی قابل ارائه و پاسخگويی به نيازهای مشتريان و جلب رضايت آنان، از بهمن ماه سال 1383 اقدام به پياده کردن سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه مرکزی مشاور نمود.

در اين راستا ابتدا خط­مشی کيفيت تهيه شده و سپس اهداف کيفيتی سازمان مشخص گرديد. بر اساس اين اهداف ساختار سازمانی تدوين و سپس اقدام به مستندسازی نظام­نامه­ها شامل فرايندهای مديريتی و اصلی و جانبی، کنترل مستندات، کنترل سوابق کيفی، مميزی داخلی، پيگيری خدمات نامنطبق، اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه، آموزش، کاليبراسيون و ... گرديد و نهايتا بر اساس نظام­نامه کيفی آزمايشگاه، دستورالعملهای اجرايی برای کليه مراحل ارايه خدمات و انجام آزمونها (از تحويل و انبارش نمونه­ها تا تسليم گزارش) تهيه گرديده و جهت اجرا ابلاغ گرديد. در ادامه برای کليه دستگاه­های آزمون، دستورالعمل کارکرد و برنامه تعميرات و نگهداری تدوين شده و در اختيار کاربران دستگاه­ها گذاشته شد. همچنين تعدادی مرکز معتبر از سوی اداره کل استاندارد ايران برای انجام کاليبراسيون دستگاه­های آزمون شناسايی شده و دستگاه­های اندازه­گيری آزمايشگاه در کميتهای دما، جرم، طول،حجم و فشار به مراکز مذکور ارسال گرديده و گواهی کاليبراسيون برای آنها صادر شد و اين کار به صورت دوره­ای در حال انجام می­باشد. همچنين تجهيزات آزمايشگاهی نيز زير نظر نماينده­های مجاز کارخانجات توليد کننده کاليبره می­گردند که کليه مدارک در محل آزمايشگاه مرکزی موجود بوده و در دسترس مشتريان است.

با توجه به نقش آموزش و الزامات استاندارد، برنامه آموزشی برای پرسنل تدوين گرديده و بر اساس آن آموزشهای لازم در زمينه­های فنی و مديريتی در حال انجام می­باشد.

در مردادماه سال 1384 با استقرار کامل الزامات استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000 و در پی بازديد و مميزی کارشناسان شرکت   GLOBALانگليس، آزمايشگاه مرکزیتل تاو برای اولين بار در بين آزمايشگاههای شمال غرب کشور و در سال 1387 كل مجموعه شركت موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000 گرديد. و نهايتا با توجه به طي شدن مراحل بهبود مستمر در سيستم، و پياده سازي الزامات استاندارد ISO9001-2008، موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ياد شده گرديد که تا اين تاريخ مرتباً مميزی و تمديد گرديده است.