آزمايشگاههای مستقر در محل
  • 5.jpg
  • 55.jpg
  • 555.jpg
  • 5555.jpg
  • 55555.jpg
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات خاکی از قبيل کنترل تراکم، دانه­بندی، حدود اتربرگ، هم ارز ماسه و ... بنا به نياز کارفرما
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات بتنی از قبيل نمونه­برداری مکعبی و استوانه­ای، نمونه­برداری از ملات، تعيين اسلامپ، دمای بتن، وزن مخصوص بتن، دانه­بندی مصالح و ... بنا به نياز کارفرما
  • استقرار آزمايشگاههای در محل به منظور کنترل عمليات آسفالتی از قبيل وزن مخصوص، درصد فضای خالی، درصد قير، دانه­بندی مصالح آسفالت، کنترل قيرپاشی و ... بنا به نياز کارفرما
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی