انجام مطالعات ژئوتکنيک، زمين شناسی و زمين لرزه ای
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • مطالعات صحرايی شامل حفاری گمانه­های شناسايی ماشينی و دستی و انجام آزمونهای صحرايی از قبيل SPT، بارگذاری صفحه، برش مستقيم در محل، اندازه­گيری نفوذپذيری، پايش آبهای زيرزمينی و آزمايشهای ژئوفيزيکی
  • مطالعات آزمايشگاهی شامل کليه آزمونهای فيزيکی، مکانيکی و شيميايی متعارف، آزمونهای سه­محوری، آزمون برش مستقيم بزرگ نمونه 30*30 و ...
  • بررسی­های ميدانی و تهيه مقاطع و نقشه­های زمين­شناسی، بررسی منابع قرضه، شناسايی و بررسی درزه و گسل
  • بررسي پتانسيل وقوع پديده روانگرايي در خاک محل، تعيين طيف طرح ويژه ساختگاه، محاسبه شتاب حداکثر افقي گستره مورد بررسي و تحليل خطرپذيري
  • تهيه دفترچه مطالعات شامل تحليل و بررسی نتايج آزمونها و مشاهدات و تحقيقات صحرايی و ارايه پيشنهادات و پارامترهای طراحی و محاسباتی و موارد مورد درخواست کارفرما
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی