مطالعات جامع ساختگاه
  • 3.jpg
  • 33.jpg
  • تجهيز و استقرار اکيپ های حفاری و مطالعاتی در سايت
  • مکان يابی مناسب برای ساخت و ساز و ارايه نقشه ­های لکه­ گذاری شده
  • تعيين مخاطرات ساختگاه از ديد زمين­ شناختی و ارايه راهکار و پيشنهاد
  • بررسی گسلها و مخاطرات تکتونيکی ساختگاه
  • بررسی­های ژئوفيزيکی ساختگاه
  • تهيه نقشه ­های توپوگرافی و مقاطع مورد نياز
  • بررسی ­های خاک منطقه از ديد کشاورزی و فضای سبز و ارايه راهکارها و تعيين گونه­ های مناسب برای منطقه
  • تهيه آمارهای هواشناسی و بارش و ارايه طرح زهکشی و دفع نزولات جوی
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی