کشش و رفتارسنجی نيل و انکر
  • 8.jpg
  • 88.jpg
  • 888.jpg
  • انجام مطالعات آزمايشگاهی، ژئوتکنيک و زمين­شناسی ويژه توجيه، محاسبات و اجرای سيستم تسليح خاک
  • اجرای نيل و انکرهای پيش آگاهی در مرحله مطالعاتی
  • انجام آزمونهای Proof Test
  • انجام آزمونهای Performance Test
  • انجام آزمونهای Creep Test و Extended Creep Test
  • انجام پايشهای Lock-off و Lift-off در طول زمان
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی